Share

โตชิบา แจกทุนนักศึกษาระดับอาชีวะ – อุดมศึกษา

กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชน จึงได้จัดโครงการทุนการศึกษา “เรารักโรงเรียนกับโตชิบา”เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น

นอกเหนือจากการช่วยเหลือในรูปแบบทุนทรัพย์แล้ว ทางบริษัทฯ ยังมุ่งหวังให้เยาวชนได้รู้จักคิดริเริ่มและรู้จักการให้ด้วยการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมของตนเองให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

สำหรับปี 2555 บริษัทฯเปิดมอบทุน “นำสิ่งที่ดีสู่สังคม ” เปิด “วิชาแห่งการให้” โดยให้ผู้ขอรับทุนฯ คิดวางแผนโครงการทำดีเพื่อสังคม (CSR) ที่สามารถนำไปปฏิบัติ หรือปฏิบัติต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวเยาวชนเอง

คุณสมบัติ

  1. นักเรียน นิสิต-นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี จากสถาบันที่ได้การรับรองจากภาครัฐ
  2. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมน) เพียรในการศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับรอง
  3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
  4. เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความตั้งใจดีต่อสังคม
  5. ไม่เป็นผู้กำลังรับทุนจากที่อื่น

รายละเอียดทุน

เป็นทุนการศึกษาไม่ต่อเนื่อง(สิ้น สุดลงในแต่ละปี การศึกษา)

  1. ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. – ปวส.) จำนวน 10 ทุน ทุนละ 8,000 บาท
  2. ระดับมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

เปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2555

ดูรายละเอียดที่ www.toshiba.co.th

Email : tatiya.c@ttc.toshiba.co.th

Facebook : facebok.com/Toshiba CSR-Thai

และ Twitter : twitter.com/ToshibaThailand

Leave a Comment