Share

รวมโครงการรับตรง เลื่อนสอบ!!

จากการประกาศเลื่อนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 ของสทศ. จากเดิมที่จะมีการจัดสอบเดือนตุลาคม เลื่อนไปเป็นวันที่ 19-20 ,26-27 พฤศจิกายน 2554 นั้นได้ส่งผลกระทบต่อการสอบโครงการรับตรงของหลายๆมหาวิทยาลัย และยังรวมไปถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังคงอยู่ในสภาวะวิกฤตในหลายๆจังหวัด ทำให้มหาวิทยาลัยตัดสินใจเลื่อนกำหนดการต่างๆออกไป เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนทั่วประเทศ

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ เลื่อนสอบข้อเขียน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศเลื่อนการสอบข้อเขียนโครงการรับตรง ประจำปี 2555 เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมค่ะ โดยเลื่อนสอบ วันที่ 29 ตุลาคม และ 6 พฤศจิกายน 54 เป็นสอบวันที่ 17-18  ธันวาคม 2554 ค่ะ

เลื่อนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ อักษรฯ ม.ศิลปากร
สำหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 มีการเลื่อนการสอบวิชาเฉพาะออกไปสอบในเดือนธันวาคม 54 คะ จากเดิมสอบวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554

โครงการพิเศษเภสัชฯ ม.ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศเลื่อนการสอบข้อเขียน ของการรับนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ในโครงการพิเศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ และโครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ  (กลุ่มที่ 1)  เป็นวันที่ 10-11 ธันวาคม 2554 ส่วนในโครงการอื่น ๆกลุ่มที่ 2 และ 3 ยังคำดำเนินการรับสมัคร ตามกำหนดการเดิมค่ะ

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครโครงการรับตรง มข.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครโครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 เนื่องจาก สทศ.ได้เลื่อนการสอบ GAT /PAT ครั้งที่ 1/2555  โดยมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการการประกาศผลการคะแนนการสอบข้อเขียน เป็นวันที่ 25 พฤศจิกายน และเลื่อนการเลือกคณะ  เป็นวันที่ 25 ธันวาคม 2554- 5 มกราคม 2555

โครงการพัฒนาคุณการการศึกษาฯ มช.
จากที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์กับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจากเดิม ทุกโครงการจะมีการจัดสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 54 นั้น แต่เนื่องจากได้มีการเลื่อนการสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/2555 ไปสอบในวันที่ 19-20 และ 26-27 พฤศจิกายน 54 ทางคณะจึงขอประกาศเลื่อนการสอบการคัดเลือกของทุกโครงการ เป็นวันที่ 3 และ 4 ธันวาคม 2554

รับตรงภาคตะวันออก ม.บูรพา เลื่อนรับสมัคร
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประกาศ เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด และประเภทรับตรงทั่วประเทศ  (ครั้งที่ 1) โดย เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครเป็น  วันที่ 23 ธันวาคม 2554 – 15 มกราคม 2555

โครงการพิเศษ ม.บูรพา เลื่อนกำหนดการ
เปลี่ยนแปลงกำหนดการการรับเข้าในโครงการพิเศษได้แก่ โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ  โครงการเพชรตะวันออก และโครงการความร่วมมือทางวิชาการ  โดยเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นวันที่ 10 พฤศจิกายน 54 และสอบสัมภาษณ์ในวันที่  12 พฤศจิกายน 2554

ขยายเวลารับสมัคร รับตรง KMUTT
มหาวิทยาลัยจึงขอเลื่อนกำหนดการรับสมัครการรับตรงโครงการต่อไปนี้
โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเครียริ่งเฮ้าส์  ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 31มกราคม 2555
โครงการโควตาทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์   ขยายเวลาการรับสมัครถึงวันที่ 22ธันวาคม 2554  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์  26ธันวาคม 2554  สอบสัมภาษณ์ /สอบข้อเขียน 12-14 มกราคม 2555

เลื่อนสอบ รับตรง วิทยาลัยบริหารและการจัดการ ลาดกระบังฯ 55
โครงการรับตรงวิทยาลัยการบริหารและจัดการเลื่อนการสอบข้อเขียน จากวันที่  22  ตุลาคม  2554  ออกไปเนื่องจากปัญหาอุทกภัย ส่วนรายละเอียดกำหนดการต่าง ๆ นั้นจะแจ้งให้ทราบทาง  www.reg.kmitl.ac.th  ในวันที่  25  ตุลาคม  2554

เปลี่ยนแปลงกำหนดการ โครงการ วมว. ม.สงขลานครินทร์
โครงการรับนักศึกษาภายใต้โรงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยหารกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการรับสมัคร โดยเลื่อน การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จากเดิมวันที่ 28 พฤศจิกายน เป็นวันที่ 30 ธันวาคม 54 และมีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25  มกราคม 2555

CU-TEP CU-SC CU-AAT ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศแจ้งเลื่อนการจัดสอบวันที่ 15 และ 16 ตุลาคม 2554 เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมจึงต้องเลื่อนการจัดสอบเป็นวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2554

Leave a Comment