Share

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คัดเรียนป.ตรี

http://www.elearneasy.com/img_news_edu/8337_20110428p1.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองกำลังรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตร สถาปัตยกรรมศาสตร์  และเรียนที่ส่วนจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนมัธยมตากสิน จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2554 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2554
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
 • การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
 • วิทยาศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทย์ – คณิต หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชา
 2. ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
 4. ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
 5. ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
 6. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 7. มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
 8. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 9. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ  ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วจะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2554 เข้าศึกษาในโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ในครั้งนี้ จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ดังนี้

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการปกติ การพิจารณาคัดเลือกไม่มีการสอบข้อเขียน ใช้พิจารณาโดยการสอบสัมภาษณ์
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โปรแกรมวิทย์ – คณิต เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี โดยต้องมีผล

คะแนนการสอบดังนี้

 • ผลคะแนนสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test หรือ O-NET) ปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2554
 • ผลคะแนนความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) ปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2554
 • คะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test หรือ PAT) ปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2554

หลักฐานที่ต้องนำมาในการสอบสัมภาษณ์ คือ

 1. ใบหลักฐานแสดงการสมัคร
 2. บัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการโดยต้องมีรูปผู้สมัครและเลข ประจำตัวประชาชนปรากฏอยู่ในบัตรนั้น ฉบับจริง พร้อมสำเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด
 3. หลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด
 4. หลักฐานแสดงผลคะแนนการสอบ O-NET/GAT/PAT ตามที่ระบุไว้ในสาขาวิชาที่สมัคร ที่ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด

หมายเหตุ เอกสารในข้อ 2 – 4 ให้ผู้สมัครจัดเย็บเป็น 1 ชุด และส่งให้กับกรรมการสอบสัมภาษณ์
ระเบียบการรับสมัครDownload ที่http://www.admission.kmutnb.ac.th หรือสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต http://www.admission.kmutnb.ac.th

Leave a Comment