ศึกษาต่อในประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครโครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554

ศึกษาต่อในประเทศ

UploadImage

ระดับ ปวช. –ปริญญาตรี    จำนวน 61  สาขาวิชา  จำนวน 2,527   คน
โดยระดับ ปวช. จำนวน  3  สาขาวิชา  รับจำนวน  345  คน
ระดับปริญญาตรี 4 ปี  จำนวน  37  สาขาวิชา  รับจำนวน  861  คน
และระดับปริญญาตรี 2 –3 ปี  จำนวน  21  สาขาวิชา  รับจำนวน  1,320  คน
รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 16  ธันวาคม  2553   –  10  กุมภาพันธ์  2554
สมัครทางอินเทอร์เน็ต   ที่  www.admission.kmutnb.ac.th
ผู้สนใจดูรายละเอียดที่ www.admission.kmutnb.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  0 2913 2500 ต่อ 1626 , 1627
มีรายละเอียดดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)(ไม่รับสอบเทียบ ม.3) โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อจะต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอด
หลักสูตร ชั้น ม.1 – ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยมหาวิทยาลัยจะใช้หลักฐานจากใบ ปพ.1 เท่านั้น
เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ในสาขาวิชาต่างๆ  ดังนี้

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการพิเศษ
1. โยธา(C) โปรแกรมภาษาไทย 65 -
2. เครื่องกล(M) โปรแกรมภาษาไทย 165 -
3. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(E)  โปรแกรมภาษาไทย 100 -
4. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(EP)  โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) - 15
รวม 330 15
รวมทั้งสิ้น 345

2. ระดับปริญญาตรี4 ปี/ปริญญาตรี5 ปี
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และเฉพาะบางสาขาวิชาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 7 สาขาวิชา จำนวน  85  คน  ดังนี้
–  ปริญญาตรี 4 ปีหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.)
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
1.1 วิศวกรรมเครื่องกล(TM) 10 -
1.2 วิศวกรรมการผลิต(TP) 10 -
1.3 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์(TT – M) 5 -
1.4 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์(TT – E) 5 -
1.5 วิศวกรรมไฟฟ้า- ไฟฟ้ากำลัง (TE – Pow.) 20 -
1.6 วิศวกรรมไฟฟ้า- อิเล็กทรอนิกส์ (TE – Elec.) 20 -
รวมทั้งสิ้น 70

- ปริญญาตรี5 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
1.7 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา(CEE) 15 -
รวมทั้งสิ้น 15

2. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 5 สาขาวิชา จำนวน  117  คน ดังนี้
–  ปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 27 -
รวมทั้งสิ้น 27

-  ปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
2.2 การจัดการอุตสาหกรรม(IM)
- แขนงวิชาการจัดการผลิต 10 -
- แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 10 -
2.3 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร(TA)
- แขนงวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 20 -
- แขนงวิชาเครื่องมือแปรรูปอาหาร 20 -
รวมทั้งสิ้น 60

-  ปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
2.4 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงาน
ก่อสร้าง(CA)
20 -
รวมทั้งสิ้น 20

- ปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรบริหารธุรกิจ(บธ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
2.5 การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม(TH) 10 -
รวมทั้งสิ้น 10

3. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 2 สาขาวิชา จำนวน  50  คน  ดังนี้
-  ปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
3.1 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
(IMI)
30 -
3.2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์(CS) 20 -
รวมทั้งสิ้น 50

4. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 2 สาขาวิชา จำนวน  125  คน ดังนี้
-  ปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรศิลปบัณฑิต(ศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
4.1 ออกแบบภายใน(Int.D) 25 40
4.2 ออกแบบเซรามิกส์(Cer.D) 20 40
รวม 45 80
รวมทั้งสิ้น 125

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 9 สาขาวิชา จำนวน  310  คน  ดังนี้
- ปริญญาตรี  4  ปี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
5.1 วิศวกรรมการผลิต(PE) 30 -
5.2 วิศวกรรมเครื่องกล(ME) และ
วิศวกรรมการบินและอวกาศ(AE)
20 -
5.3 วิศวกรรมไฟฟ้า(EE) 70 -
5.4 วิศวกรรมอุตสาหการ(IE) 15 -
5.5 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(MHE) 25 -
5.6 วิศวกรรมวัสดุ(MATE) 10 -
5.7 วิศวกรรมโลจิสติกส์(LE) 25 25
รวม 195 25
รวมทั้งสิ้น 220

- ปริญญาตรี  4  ปี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
5.8 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด(InSE) 30 40
5.9 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(CprE) 20 -
รวม 50 40
รวมทั้งสิ้น 90

6.  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 12 สาขาวิชา  จำนวน  175  คน ดังนี้
- ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม …)
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
6.1 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
- แขนงวิชาแม่พิมพ์ (TDET) 10 -
6.2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม(WDET) 10 -
6.3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและ
ผลิตเครื่องจักรกล(MDET)
- แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล 10 -
- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล - 35
6.4 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์(AMET) 10 -
6.5 เทคดนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ (RAET) 15 -
6.6 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์(MTET) 10 -
6.7 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์(PoET) 15 -
6.8 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(PNET) 10 -
6.9 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์(ENET) 10 -
6.10 เทคโนโลยีวิศวกรรมไม้(WoET) 15 -
6.11 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี(CvET) 10 -
รวม 125 35
รวมทั้งสิ้น 160

- ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม …)             จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
6.12 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ(IPTM) 15 -
รวมทั้งสิ้น 15

3. ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 – 3 ปี/ปริญญาตรีเทียบโอน3 ปี
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 สาขาวิชา จำนวน  10  คน  ดังนี้
- ปริญญาตรีเทียบโอน3 ปี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
1.1 วิศวกรรมไฟฟ้า
- ไฟฟ้ากำลัง (TTE – Pow. – T) 5 -
- อิเล็กทรอนิกส์ (TTE – Elec. – T) 5 -
รวมทั้งสิ้น 10

2. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 5 สาขาวิชา  จำนวน  180  คน ดังนี้
- ปริญญาตรีต่อเนื่อง2 – 3 ปี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ITI – R) 10 -
2.2 การจัดการอุตสาหกรรม(การจัดการผลิต)(IMT- R) 10 30
2.3 การจัดการอุตสาหกรรม(การจัดการธุรกิจ)(IMT- R) 10 30
2.4 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร(เครื่องจักรกลเกษตร) (TAM – R) 60 -
รวม 90 60
รวมทั้งสิ้น 150

- ปริญญาตรีต่อเนื่อง2 – 3 ปี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ.
กรุงเทพมหานคร

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
2.5 การจัดการอุตสาหกรรม(การจัดการผลิต) (IMT- T) - 30
รวมทั้งสิ้น 30

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 6 สาขาวิชา จำนวน  480  คน ดังนี้

- ปริญญาตรีต่อเนื่อง2 – 3 ปี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
3.1 เทคโนโลยีการผลิต(PDT – R) 40 40
3.2 เทคโนโลยีการผลิต(PDT – T) - 40
3.3 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(IET – R) 40 40
3.4 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(IET – T) 80 50
รวม 160 170
รวมทั้งสิ้น 330

- ปริญญาตรีเทียบโอน3 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
3.5 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(MHE – R) 60 60
3.6 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด(InSE – R) 30 -
รวม 90 60
รวมทั้งสิ้น 150

4. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 9 สาขาวิชา จำนวน  650  คน ดังนี้
- ปริญญาตรีต่อเนื่อง2 – 3 ปี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
4.1 เทคโนโลยีการเชื่อม(WDT – R) 20 35
4.2 เทคโนโลยีการเชื่อม(WDT – T) 25 -
4.3 เทคโนโลยีเครื่องกล
- ออกแบบเครื่องกล (MDT – R) 20 35
- ออกแบบเครื่องกล (MDT – T) 25 -
- ออกแบบแม่พิมพ์ (TDT – T) 20 -
รวม 110 70
รวมทั้งสิ้น 180
4.4 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง
- เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม (IPT – R) 20 35
- เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม (IPT – T) 20 -
4.5 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง
- เทคโนโลยียานยนต์ (AMT – R) 10 35
- เทคโนโลยียานยนต์ (AMT – T) 15 -
4.6 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(PNT – R) 35 35
4.7 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(PNT – T) 10 -
4.8 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
- เครื่องมือวัดและควบคุม (EIT – R) 15 35
- เครื่องมือวัดและควบคุม (EIT – T) 20 -
- โทรคมนาคม (ETT – R) 15 35
- โทรคมนาคม (ETT – T) 20 -
- คอมพิวเตอร์ (ECT – R) 10 35
- คอมพิวเตอร์ (ECT – T) 20 -
รวม 210 210
รวมทั้งสิ้น 420

- ปริญญาตรีเทียบโอน3 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
4.9 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ(TDET – R)
- แม่พิมพ์พลาสติก 15 -
- แม่พิมพ์โลหะ - 35
รวม 15 35
รวมทั้งสิ้น 50
Click to add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

More in ศึกษาต่อในประเทศ

2

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษา ป.โท

HatyaiOK07/03/2014
P1010192_resize

นิด้าสงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ(สำหรับนักบริหาร) จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 23

HatyaiOK07/03/2014
20130716114154

รับตรง แพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557 (ระเบียบการฉบับเต็ม)

HatyaiOK20/10/2013
2012092094812

Update ปฏิทินการรับสมัครและคุณสมบัติ รับตรง จุฬาฯ แบบปกติ 57

HatyaiOK20/10/2013
102032312

รร.มอ.วิทยานุสรณ์ รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 57

HatyaiOK16/09/2013
20130802150216

รับตรง ม. มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557

HatyaiOK03/08/2013
20130726112422

รับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ 2557

HatyaiOK03/08/2013
20100826161951

รับตรง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ม.สงขลา 2557

HatyaiOK25/06/2013
3364845099_8b6aeeb82a

โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2557

HatyaiOK25/06/2013

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Copyright © 2014 Top News Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.