Share

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครโครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554

UploadImage

ระดับ ปวช. –ปริญญาตรี    จำนวน 61  สาขาวิชา  จำนวน 2,527   คน
โดยระดับ ปวช. จำนวน  3  สาขาวิชา  รับจำนวน  345  คน
ระดับปริญญาตรี 4 ปี  จำนวน  37  สาขาวิชา  รับจำนวน  861  คน
และระดับปริญญาตรี 2 –3 ปี  จำนวน  21  สาขาวิชา  รับจำนวน  1,320  คน
รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 16  ธันวาคม  2553   –  10  กุมภาพันธ์  2554
สมัครทางอินเทอร์เน็ต   ที่  www.admission.kmutnb.ac.th
ผู้สนใจดูรายละเอียดที่ www.admission.kmutnb.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  0 2913 2500 ต่อ 1626 , 1627
มีรายละเอียดดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)(ไม่รับสอบเทียบ ม.3) โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อจะต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอด
หลักสูตร ชั้น ม.1 – ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยมหาวิทยาลัยจะใช้หลักฐานจากใบ ปพ.1 เท่านั้น
เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ในสาขาวิชาต่างๆ  ดังนี้

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการพิเศษ
1. โยธา(C) โปรแกรมภาษาไทย 65 -
2. เครื่องกล(M) โปรแกรมภาษาไทย 165 -
3. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(E)  โปรแกรมภาษาไทย 100 -
4. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(EP)  โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) - 15
รวม 330 15
รวมทั้งสิ้น 345

2. ระดับปริญญาตรี4 ปี/ปริญญาตรี5 ปี
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และเฉพาะบางสาขาวิชาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 7 สาขาวิชา จำนวน  85  คน  ดังนี้
–  ปริญญาตรี 4 ปีหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.)
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
1.1 วิศวกรรมเครื่องกล(TM) 10 -
1.2 วิศวกรรมการผลิต(TP) 10 -
1.3 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์(TT – M) 5 -
1.4 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์(TT – E) 5 -
1.5 วิศวกรรมไฟฟ้า- ไฟฟ้ากำลัง (TE – Pow.) 20 -
1.6 วิศวกรรมไฟฟ้า- อิเล็กทรอนิกส์ (TE – Elec.) 20 -
รวมทั้งสิ้น 70

- ปริญญาตรี5 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
1.7 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา(CEE) 15 -
รวมทั้งสิ้น 15

2. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 5 สาขาวิชา จำนวน  117  คน ดังนี้
–  ปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 27 -
รวมทั้งสิ้น 27

-  ปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
2.2 การจัดการอุตสาหกรรม(IM)
- แขนงวิชาการจัดการผลิต 10 -
- แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 10 -
2.3 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร(TA)
- แขนงวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 20 -
- แขนงวิชาเครื่องมือแปรรูปอาหาร 20 -
รวมทั้งสิ้น 60

-  ปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
2.4 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงาน
ก่อสร้าง(CA)
20 -
รวมทั้งสิ้น 20

- ปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรบริหารธุรกิจ(บธ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
2.5 การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม(TH) 10 -
รวมทั้งสิ้น 10

3. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 2 สาขาวิชา จำนวน  50  คน  ดังนี้
-  ปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
3.1 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
(IMI)
30 -
3.2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์(CS) 20 -
รวมทั้งสิ้น 50

4. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 2 สาขาวิชา จำนวน  125  คน ดังนี้
-  ปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรศิลปบัณฑิต(ศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
4.1 ออกแบบภายใน(Int.D) 25 40
4.2 ออกแบบเซรามิกส์(Cer.D) 20 40
รวม 45 80
รวมทั้งสิ้น 125

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 9 สาขาวิชา จำนวน  310  คน  ดังนี้
- ปริญญาตรี  4  ปี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
5.1 วิศวกรรมการผลิต(PE) 30 -
5.2 วิศวกรรมเครื่องกล(ME) และ
วิศวกรรมการบินและอวกาศ(AE)
20 -
5.3 วิศวกรรมไฟฟ้า(EE) 70 -
5.4 วิศวกรรมอุตสาหการ(IE) 15 -
5.5 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(MHE) 25 -
5.6 วิศวกรรมวัสดุ(MATE) 10 -
5.7 วิศวกรรมโลจิสติกส์(LE) 25 25
รวม 195 25
รวมทั้งสิ้น 220

- ปริญญาตรี  4  ปี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
5.8 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด(InSE) 30 40
5.9 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(CprE) 20 -
รวม 50 40
รวมทั้งสิ้น 90

6.  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 12 สาขาวิชา  จำนวน  175  คน ดังนี้
- ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม …)
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
6.1 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
- แขนงวิชาแม่พิมพ์ (TDET) 10 -
6.2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม(WDET) 10 -
6.3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและ
ผลิตเครื่องจักรกล(MDET)
- แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล 10 -
- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล - 35
6.4 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์(AMET) 10 -
6.5 เทคดนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ (RAET) 15 -
6.6 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์(MTET) 10 -
6.7 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์(PoET) 15 -
6.8 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(PNET) 10 -
6.9 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์(ENET) 10 -
6.10 เทคโนโลยีวิศวกรรมไม้(WoET) 15 -
6.11 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี(CvET) 10 -
รวม 125 35
รวมทั้งสิ้น 160

- ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม …)             จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
6.12 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ(IPTM) 15 -
รวมทั้งสิ้น 15

3. ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 – 3 ปี/ปริญญาตรีเทียบโอน3 ปี
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 สาขาวิชา จำนวน  10  คน  ดังนี้
- ปริญญาตรีเทียบโอน3 ปี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
1.1 วิศวกรรมไฟฟ้า
- ไฟฟ้ากำลัง (TTE – Pow. – T) 5 -
- อิเล็กทรอนิกส์ (TTE – Elec. – T) 5 -
รวมทั้งสิ้น 10

2. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 5 สาขาวิชา  จำนวน  180  คน ดังนี้
- ปริญญาตรีต่อเนื่อง2 – 3 ปี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ITI – R) 10 -
2.2 การจัดการอุตสาหกรรม(การจัดการผลิต)(IMT- R) 10 30
2.3 การจัดการอุตสาหกรรม(การจัดการธุรกิจ)(IMT- R) 10 30
2.4 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร(เครื่องจักรกลเกษตร) (TAM – R) 60 -
รวม 90 60
รวมทั้งสิ้น 150

- ปริญญาตรีต่อเนื่อง2 – 3 ปี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ.
กรุงเทพมหานคร

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
2.5 การจัดการอุตสาหกรรม(การจัดการผลิต) (IMT- T) - 30
รวมทั้งสิ้น 30

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 6 สาขาวิชา จำนวน  480  คน ดังนี้

- ปริญญาตรีต่อเนื่อง2 – 3 ปี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
3.1 เทคโนโลยีการผลิต(PDT – R) 40 40
3.2 เทคโนโลยีการผลิต(PDT – T) - 40
3.3 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(IET – R) 40 40
3.4 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(IET – T) 80 50
รวม 160 170
รวมทั้งสิ้น 330

- ปริญญาตรีเทียบโอน3 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
3.5 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(MHE – R) 60 60
3.6 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด(InSE – R) 30 -
รวม 90 60
รวมทั้งสิ้น 150

4. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 9 สาขาวิชา จำนวน  650  คน ดังนี้
- ปริญญาตรีต่อเนื่อง2 – 3 ปี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
4.1 เทคโนโลยีการเชื่อม(WDT – R) 20 35
4.2 เทคโนโลยีการเชื่อม(WDT – T) 25 -
4.3 เทคโนโลยีเครื่องกล
- ออกแบบเครื่องกล (MDT – R) 20 35
- ออกแบบเครื่องกล (MDT – T) 25 -
- ออกแบบแม่พิมพ์ (TDT – T) 20 -
รวม 110 70
รวมทั้งสิ้น 180
4.4 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง
- เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม (IPT – R) 20 35
- เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม (IPT – T) 20 -
4.5 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง
- เทคโนโลยียานยนต์ (AMT – R) 10 35
- เทคโนโลยียานยนต์ (AMT – T) 15 -
4.6 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(PNT – R) 35 35
4.7 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(PNT – T) 10 -
4.8 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
- เครื่องมือวัดและควบคุม (EIT – R) 15 35
- เครื่องมือวัดและควบคุม (EIT – T) 20 -
- โทรคมนาคม (ETT – R) 15 35
- โทรคมนาคม (ETT – T) 20 -
- คอมพิวเตอร์ (ECT – R) 10 35
- คอมพิวเตอร์ (ECT – T) 20 -
รวม 210 210
รวมทั้งสิ้น 420

- ปริญญาตรีเทียบโอน3 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ที่ สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ
4.9 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ(TDET – R)
- แม่พิมพ์พลาสติก 15 -
- แม่พิมพ์โลหะ - 35
รวม 15 35
รวมทั้งสิ้น 50

Leave a Comment