Share

มรภ.สงขลา เปิดรับสมัคร นศ. โควต้า กว่า 1,500 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2554 ประเภทโควตา รวม 1,522 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2553

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 1,522 คน ด้วยวิธีการคัดเลือกตรง ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน-24 ธันวาคม 2553 โดยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ประเภทผลการดีในวันที่ 18 มกราคม 2554 และสอบสัมภาษณ์พร้อมทั้งทดสอบความสามารถประเภทความสามารถพิเศษ และบำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 21 มกราคม 2554 ซึ่งจะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกทุกประเภทในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และทาง www.skru.ac.th

สำหรับโปรแกรมวิชาที่เปิดรับ คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี จำนวน 170 คน ได้แก่

โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย 30 คน / โปรแกรมการศึกษาพิเศษ 10 คน / โปรแกรมภาษาไทย 25 คน/ โปรแกรมภาษาอังกฤษ 25 คน / โปรแกรมสังคมศึกษา 25 คน / โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป 30 คน / โปรแกรมคณิตศาสตร์ 25 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 448 คน ได้แก่

โปรแกรมคณิตศาสตร์ 15 คน / โปรแกรมสถิติประยุกต์ 15 คน / โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 คน / โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (มัลติมีเดียฯ) 20 คน / โปรแกรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) 20 คน / โปรแกรมสาธารณสุขศาสตร์ (การณ์แพทย์แผนไทย) 20คน / โปรแกรมคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 24 คน / โปรแกรมเคมี 20 คน / โปรแกรมฟิสิกส์ 20 คน / โปรแกรมชีววิทยา 20 คน / โปรแกรมจุลชีววิทยา 20 คน / โปรแกรมเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 24 คน / โปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 25 คน / โปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการทรัพยากรฯ) 25 คน / โปรแกรมวิทยาศาสตร์ (เลือกวิชาเอกภาคเรียนที่ 1/2554) 120 คน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร 4 ปี จำนวน 70 คน ได้แก่

โปรแกรมเกษตรศาสตร์ 10 คน / โปรแกรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 10 คน โปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 คน โปรแกรมเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช) 15 คน โปรแกรมเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตสัตว์) 15 คน โปรแกรมเทคโนโลยีการเกษตร (เทียบโอน) 10 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหลักสูตร 2 ปี และ 4 ปี จำนวน 90 คน ได้แก่

โปรแกรมเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 20 คน / โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 20 คน / โปรแกรมเทคโนโลยีการผลิต 20 คน / โปรแกรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 15 คน  / โปรแกรมวิศวกรรมการจัดการ 15 คน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 155 คน ได้แก่

โปรแกรมการพัฒนาชุมชน 60 คน  / โปรแกรมภาษาไทย 25 คน  / โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ 20 คน  / โปรแกรมภาษาอังกฤษ 10 คน /  โปรแกรมสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์ 40 คน

คณะศิลปกรรมศาตร์ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 115 คน ได้แก่

โปรแกรมนาฏยรังสรรค์ 25 คน / โปรแกรมดนตรีสากล 25 คน / โปรแกรมดนตรีไทย 10 คน / โปรแกรมทัศนศิลป์ 15 คน / โปรแกรมออกแบบประยุกต์ศิลป์ 40 คน

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 474 คน ได้แก่

โปรแกรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 100 คน / โปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (เรียนที่ จ.สตูล) 25 คน / โปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (เรียนที่ จ.สงขลา) 25 คน  / โปรแกรมการจัดการ 100 คน  / โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 54 คน / โปรแกรมการตลาด 50 คน  / โปรแกรมการบัญชี 50 คน  / โปรแกรมเศรษฐศาสตร์ 50 คน และ โปรแกรมนิเทศศาสตร์20 คน

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 0-7432-5007,0-74314993 ต่อ 178 / 323 หรือทางเว็บไซต์ http://www.skru.ac.th และ http://regis.skru.ac.th

Leave a Comment