Share

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ไปศึกษาวิชา ณ Nanyang Technological University ประจําปีการศึกษา 2558

ประกาศสํานักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ ไปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง (Nanyang Technological University)
ประจําปีการศึกษา 2558

ด้วย สํานักงาน ก.พ. ไดรับแจ้งจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่า Nanyang Technological University สาธารณรัฐสิงคโปร์ ไดถวายทุนการศึกษาแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาใน สาขาวิศวกรรมศาสตร ระดับปริญญาเอก ณ Nanyang Technological University ประจําปีการศึกษา 2558 จํานวน 5 ทุน โดยไม่มีภาระผูกพันการชดใช้ทุน

คุณสมบัติเฉพาะ

  • กําลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ หรือทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  • ต้องมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือร้อยละ 85 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 16 กุมภาพันธ์ 2558 นี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=3277&Itemid=347