รับตรง โควตา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ลาดกระบัง 2558 รอบที่ 2
Permalink

รับตรง โควตา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ลาดกระบัง 2558 รอบที่ 2

รับตรง โควตา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2558 รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัคร 4 กุมภาพันธ์ ถึง 10…

Continue Reading →

โครงการรับตรง58 โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรฯ
Permalink

โครงการรับตรง58 โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรฯ

โครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 สาขาที่เปิดรับ : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาพันธุศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สาขาวิชาสัตววิทยา…

Continue Reading →

โครงการรับตรง58 โควตาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (คณะดำเนินการเอง) ม.มหาสารคาม 18 ก.พ. 58
Permalink

โครงการรับตรง58 โควตาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (คณะดำเนินการเอง) ม.มหาสารคาม 18 ก.พ. 58

โครงการรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาที่คณะดำเนินการเอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558 คุณสมบติ โควตาสู่เส้นทางใหม่ในวิชาชีพการพยาบาล สำเร็จม.ปลาย สายวิทย์-คณิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 โควตาสู่วิชาชีพการพยาบาลสำหรับผู้ช่วยพยาบาล สำเร็จ ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต…

Continue Reading →

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษา ป.โท
Permalink

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษา ป.โท

บัณฑิตวิทยาลัย มรภสงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทภาคปกติและภาคพิเศษ สาขาสาธารณสุขชุมชน การจัดการเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรและการสอน การศึกษาพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้-กรกฎาคม ศกนี้ ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา…

Continue Reading →

นิด้าสงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ(สำหรับนักบริหาร) จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 23
Permalink

นิด้าสงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ(สำหรับนักบริหาร) จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 23

รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสงขลา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เปิดเผยว่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (สำหรับนักบริหาร) จ.สงขลา รุ่นที่ 23…

Continue Reading →

รับตรง แพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557 (ระเบียบการฉบับเต็ม)
Permalink

รับตรง แพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557 (ระเบียบการฉบับเต็ม)

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 18 คน คุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่…

Continue Reading →

Update ปฏิทินการรับสมัครและคุณสมบัติ รับตรง จุฬาฯ แบบปกติ 57
Permalink

Update ปฏิทินการรับสมัครและคุณสมบัติ รับตรง จุฬาฯ แบบปกติ 57

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557 โดยผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนดดังนี้ ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1/2557 (สอบวันที่ 7…

Continue Reading →

รร.มอ.วิทยานุสรณ์ รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 57
Permalink

รร.มอ.วิทยานุสรณ์ รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 57

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557  นักเรียนผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://www.psuwit.psu.ac.th/ ตั้งแต่ วันที่ 10 กันยายน – 20 พฤศจิกายน…

Continue Reading →

รับตรง ม. มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557
Permalink

รับตรง ม. มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาที่เปิดรับ – คณะแพทยศาสตร์ รับจำนวน 67 คน – คณะเภสัชศาสตร์ รับจำนวน 45…

Continue Reading →

รับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ 2557
Permalink

รับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ 2557

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2557 จำนวนที่รับสมัครทั้งสิ้น 1,111 คน ดังต่อไปนี้ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี    จำนวนรับ 678 คน โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา    จำนวนรับ 46…

Continue Reading →