Share

จังหวัดสงขลาติดตามผล“การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน”

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เดินหน้าติดตามการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น “การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน” มุ่งป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

วันนี้ (26 พ.ย.58) ที่ โรงแรมบุรีศรีภูฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น “การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายนภดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กล่าวว่า ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. โดยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน และองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น “การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ขึ้นในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรไทย ข้อมูลสถิติจากกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ สำนักโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 พบว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิต 15,045 คน หรือคิดเป็นอัตราผู้เสียชีวิต 23.16 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ซึ่งอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ใช้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2556 – 2559 เป็นกรอบแนวทางในการบูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางสากลด้านการจัดการความปลอดภัยและเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

และเพื่อให้แผนการปฏิบัติการฯ ที่แต่ละจังหวัดได้ดำเนินการนำไปขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ จึงได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นในความสอดคล้องกับกรอบแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ เพื่อรับทราบอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ของจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินการ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ได้

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา

batch_DSC07390_resizebatch_DSC07378_resizebatch_DSC07354_resize batch_DSC07407_resize batch_DSC07423_resizebatch_DSC07403_resize

Leave a Comment