Share

ขนส่งสงขลาประชุมหารือผู้ประกอบการ วางมาตรการกำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะ

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เดินหน้าประชุมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย และการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลาหลังใหม่

วันนี้ (10 พ.ย. 58) ที่ ห้องประชุมราชรถ ชั้น 3 สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา นายวรวุฒิ มาอินทร์ ขนส่งจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย และการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลาหลังใหม่ โดยมี นายรังสฤษฏ์ วรสีหะ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา นางนันทนา ศุภศรี นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานเกี่ยวข้องและผู้ประกอบการรถโดยสารประเภท 1-4 เข้าร่วม

โดยในที่ประชุมได้ร่วมหารือในหัวข้อต่างๆ อาทิ มาตรการ การกำกับ ดูแล รถโดยสารสาธารณะ ตามนโยบายกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา , การให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตามนโยบายจังหวัดสงขลา “สงขลาปลอดภัย” , การเปิดใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา และการรณรงค์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลลอยกระทง ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้แสดงข้อคิดเห็น เสนอแนะ ในหัวข้อต่างๆ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในวิเคราะห์เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดรูปธรรมต่อไป

พร้อมกันนี้ ขนส่งจังหวัดสงขลา ได้เปิดเผยถึงโครงการเร่งด่วน ขบ ปี 59 บน Frame Work ตามกรอบแนวคิด DLT : รับผิดชอบสังคมสาธารณะ ประกอบด้วย 1.Taxi OK / 2.SURE Driving / SMART Driver / 3.มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS / 4.จัดระบบ รถจัดระเบียบ / 5.เอกลักษณ์การให้บริการ / 6.ยกระดับมาตรฐานรถ (วิศวกรรมยานยนต์) สู่สากล และ 7.e-Form i-Found / e-Form u-Found / i-Form u-Found เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการในทุกมิติ เพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นใจระบบมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์ที่เป็นสากล ระบบการอนุญาตเชื่อถือได้เป็นที่ยอมรับ ให้ความสำคัญทุกประเด็นความปลอดภัยบนถนน สร้างระบบการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ลงตัวทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการพัฒนาเครื่องมือทางการบริหารเชิงนวัตกรรมที่เป็น Dynamic ภายใต้ความชัดเจน โปร่งใส รอบคอบ ตรวจสอบได้ บนพื้นฐานการบริหารแบบธรรมาภิบาลทั้งภายในและภายนอกองค์กรอีกด้วย

โปรดปราน บุญธรรม / ข่าว-ภาพ

batch_DSC_9087_resize batch_DSC_9085_resizebatch_DSC_9096_resizebatch_DSC_9110_resizebatch_DSC_9112_resizebatch_DSC_9126_resizebatch_DSC_9122_resizebatch_DSC_9113_resizebatch_DSC_9088_resize batch_DSC_9092_resizebatch_DSC_9107_resize

Leave a Comment