6 หน่วยงานหลัก และภาคีเครือข่ายฯ สายใต้ ร่วมใจรณรงค์ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3

Kanjanasub
6 หน่วยงานหลัก และภาคีเครือข่ายฯ สายใต้ ร่วมใจสร้างประวัติศาสตร์ ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3
.
ช่วงเช้าวันนี้ ( 2 ก.ค. 2561) นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัว ขบวนจักรยาน(สายใต้อ่าวไทย) โครงการ“6×4 ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน สู่ปีที่ 3” พร้อมนำกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ปลุกใจการเลิกบุหรี่และสิ่งเสพติด ณ สนามวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ อ.บางกล่ำ จ.ขลา โดยมี นายณรงค์ ด้วงปาน ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ กล่าวรายงานฯ
นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล กล่าวว่า จากการที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ซึ่งเป็น 6 หน่วยงานหลักและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ร่วมดำเนินการโครงการ “ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ โดยตั้งเป้าหมายให้มีผู้เลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องให้ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือตลอดชีวิตให้ได้จำนวน 3 ล้านคน ในระยะเวลา 3 ปี (ปี ?2559-2561?) เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ลดปัญหาการเจ็บป่วยและการสูญเสียจากการสูบบุหรี่ ซึ่งข้อมูล ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2561 มีผลงานผู้เข้าร่วมเลิกบุหรี่ทั้งประเทศ ประมาณ 1.2 ล้านคน และ มีผู้เลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่องให้ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนประมาณ 1.1 แสนคน โดยปี 2561 ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 3 จึงมีความร่วมมือของ 6 หน่วยงานหลักดังกล่าว ร่วมใจปั่นจักรยานจาก 4 ภาค ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั่วประเทศ จัดโครงการ “6×4 ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3” ขึ้น โดยมีสาธารณสุขอำเภอทั่วประเทศร่วมกับภาคีเครือข่ายปั่นจักรยานระยะทางไกล เพื่อรณรงค์ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการออกกำลังกายและใช้เป็นเครื่องมือเลิกบุหรี่อย่างจริงจัง การปั่นจักรยานเป็นผลดีต่อสุขภาพกายและจิตใจ ประหยัดพลังงาน ช่วยลดความเครียด เพราะขณะออกกำลังกายร่างกายจะหลั่งสารเอนโดรฟินหรือสารสร้างความสุข ทำให้ลดความต้องการอยากสูบบุหรี่ หากทำประจำจะทำให้สามารถเลิกบุหรี่ได้
.
สำหรับเส้นทางการปั่นจักรยาน 4 ภาค รวม 8 สายปั่น ได้แก่ สายที่ 1 สายเหนือ ในวันพุธที่ 27 มิ.ย. 2561 เริ่มต้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย , สายที่ 2 สายใต้ ฝั่งอันดามัน ในวันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 2561 เริ่มต้นที่ จ.สตูล,สายที่ 3 สายใต้ ฝั่งอ่าวไทย ในวันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 2561 เริ่มต้นที่ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา,สายที่ 4 สายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สายที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 1 ก.ค. 2561 เริ่มต้นที่ ลานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ จ.หนองคาย , สายที่ 5 สายภาคตะวันออกเฉียงเหนือสายที่ 2 ในวันอังคารที่ 3 ก.ค.2561 เริ่มต้นที่จ.นครพนม , สายที่ 6 สายภาคตะวันออกเฉียงเหนือสายที่ 3 ในวันพุธที่ 4 ก.ค.2561 เริ่มต้นที่จ.มุกดาหาร , สายที่ 7 สายตะวันออก ในวันศุกร์ที่ 6 ก.ค.2561 เริ่มต้นที่ จ.ตราด และสายที่ 8 สายตะวันตก ในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค. 2561เริ่มต้นที่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.กาญจนบุรีโดยสายปั่นทุกสายร่วมปิดโครงการในวันอังคารที่ 10 ก.ค. 2561 ณ กระทรวงสาธารณสุขโครงการปั่นจักรยานในครั้งนี้ จะทำให้หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายมีกระบวนการทำงานส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูบบุหรี่ พัฒนาศักยภาพการทำงานแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ และโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสุขภาพของประชาชนอันเกิดจากสูบบุหรี่ และเชื่อว่าจะเป็นรากฐานการสร้างระบบสุขภาพ เป็นต้นแบบการแก้ปัญหาสุขภาพตั้งแต่ต้นน้ำ โดยเป็นการระดมพลังจากทุกภาคส่วนหนุนเสริมทำงานของกระทรวงสาธารณสุข อย่างที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน และมีการตั้งเป้าหมายท้าทาย ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 3 ล้านคน เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน ให้ประชาชนห่างไกลจากพิษภัยบุหรี่และมีสุขภาพที่ดีอายุยืนยาว ที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ ประชาชนเกิดความตื่นตัว ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ สามารถจัดการปัญหาบุหรี่ และ เลิกสูบบุหรี่ได้ในที่สุด
สำหรับจังหวัดสงขลา มีผู้สมัครใจเลิกบุหรี่เข้าร่วม“โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ” จำนวน 649,177 คน ( ณ เดือนพฤษภาคม 2561) และประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป( 870,655 คน) ได้รับการคัดกรองสุขภาพด้านการสูบบุหรี่ 369,144 คน (คิดเป็นร้อยละ 42.4) เป็นผู้สูบบุหรี่ 66,916 คน ได้ดำเนินการเชิญชวนผู้สูบบุหรี่ได้เข้าสู่ระบบบำบัดโดยความสมัครใจ จำนวน 39,173 ราย (ร้อยละ 58) ให้คำปรึกษา 38,304 ราย และมีผู้สูบบุหรี่ที่เข้าสู่ระบบบำบัดสามารถเลิกเสพได้สำเร็จอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน 338 ราย สามารถเลิกได้ 98 ราย (ร้อยละ 28.9)

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve