โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรม เครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าจะนะ โดยชุมชนท้องที่

Kanjanasub

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกับ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่16 ได้จัดกิจกรรม เครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าจะนะ โดยชุมชนท้องที่ ครั้งที่ 2/2556 ผู้เข้าร่วมสมาชิกเครือข่ายฯ เป็นตัวแทนจากภาคเอกชน และผู้นำศาสนา จาก 5 ตำบลรอบโรงไฟฟ้า ได้แก่ ตำบลป่าชิง ตำบลคลองเปียะ ตำบลจะโหนง ตำบลตลิ่งชัน และตำบลนาทับ โดยในงาน นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นประธานเปิดงาน ตามด้วยการบรรยายผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าจะนะจากผู้แทนฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการและตอบข้อซักถามปัญหาของชุมชน ต่อด้วยการบรรยายพร้อมสาธิตวิธีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ำ และนิเวศวิทยาทางน้ำจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่16 และต่อด้วยกิจกรรมกลุ่มระดมความคิด “แนวทางการทำงานของเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าจะนะโดยชุมชนท้องถิ่น”และนำเสนอผลงานแต่ละตำบล

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve