สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาประชุม ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่

Kanjanasub

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมกับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานเขตสุขภาพที่12จัดประชุมแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เสริมสร้างแรงผลักดัน เขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 12 เขต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายรวมทั้งส่งเสริมการทำงานของประชาชน เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายสาราณะที่จะส่งผลต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบในอนาคตมุ่งสุ่ความสำเร็จตาม โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน โดยมี ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสุคนธาฮอลล์ โรงแรมเซนทารา อ.หาดใหญ่

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve