สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ฯ จัดสัมมนา “พลังงานบ้านเรา… เอาไงดี และเสวนาหัวข้อ “ร่วมออกแบบพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ให้ยั่งยืน”

Kanjanasub

สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยจัดสัมมนาสื่อมวลชนและกลุ่มองค์กรในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกันคิด “พลังงานบ้านเรา… เอาไงดี” และเสวนา หัวข้อ “ร่วมออกแบบพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ให้ยั่งยืน” โดยมีสื่อมวลชนและกลุ่มองค์กรในพื้นที่ภาคใต้ร่วมสัมมนากว่า 150 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้มีความเข้าใจ สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศและภาคใต้ ปัจจัยที่ทำให้ไฟฟ้ามีความมั่นคง และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA)

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า  ในวันที่  2 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาสื่อมวลชนและกลุ่มองค์กรในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อ ร่วมคิด“พลังงานบ้านเรา… เอาไงดี” และการเสวนา  หัวข้อ “ร่วมออกแบบพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ให้ยั่งยืน”โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และกลุ่มองค์กรในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมสัมมนากว่า 150 คน  ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เรื่องสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและในพื้นที่ภาคใต้  และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตรงไปตรงมา สื่อมวลชนและทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้ มีความเข้าใจสถานการณ์พลังงานของประเทศและของภาคใต้ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านพลังงานร่วมกันในอนาคต

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ” โดย นายอุทัย ม่วงศรีเมืองดี  นักวิชาการประจำสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  (สนพ.) กระทรวงพลังงาน บรรยาย เรื่อง “ทำอย่างไรให้ไฟฟ้ามั่นคง” โดย อาจารย์มนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการด้านพลังงานและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน บรรยาย เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  (Strategic Environmental  Assessment : SEA)  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย  ลีเผ่าพันธุ์ คณะทำงานการจัดทำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ส่วนในภาคบ่ายมีการเสวนา  หัวข้อ  “ร่วมออกแบบพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ให้ยั่งยืน” โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ผศ.ดร.ฐิติศักดิ์  บุญปราโมทย์  ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิทยาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน,บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ดร.สมพร ช่วยอารีย์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี ในฐานะผู้แทนภาคประชาชน  และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินการเสวนา โดย คุณสร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์ อดีตผู้ดำเนินรายการข่าวไอทีวี และปัจจุบันเป็นเจ้าของรายการ SMART ENERGY ทางไทยรัฐทีวี      ส่วนในตอนท้ายของการสัมมนาจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสื่อมวลชนและกลุ่มองค์กรต่างๆด้วย

“สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการให้ความรู้และข้อเท็จจริงแก่สังคม  ขอขอบคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาในครั้งนี้ จะทำให้สื่อมวลชนและกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ได้รับรู้ มีความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพลังงานให้สอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในภาคใต้และของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคต” นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย กล่าวในตอนท้าย

 

 

 

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve