สธ.สงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุม “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ปีที่ 3

Kanjanasub
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมเสริมสร้างแรงผลักดันมุ่งสู่ความสำเร็จ “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ปีที่ 3
วันนี้ (4 ก.ค. 61) ที่โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมกับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 จัดประชุมแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เสริมสร้างแรงผลักดัน เขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 12 เขต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย รวมทั้งส่งเสริมการทำงานของประชาชน เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะที่จะส่งผลต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบในอนาคต มุ่งสู่ความสำเร็จตาม “โครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมดำเนินการโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเพื่อให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ โดยตั้งเป้าหมายให้มีผู้เลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่องให้ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือตลอดชีวิตให้ได้จำนวน 3 ล้านคน ในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2559 -2561) เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ลดปัญหาการเจ็บป่วยและการสูญเสียจากการสูบบุหรี่ ซึ่งข้อมูล ณ พฤษภาคม 2561  มีผู้เข้าร่วมเลิกบุหรี่ทั่วประเทศประมาณ 1.2 ล้านคน และมีผู้เลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่องให้ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนประมาณ 1.1 แสนคน สำหรับจังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2561 มีสมัครใจเลิกบุหรี่เข้าร่วม “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” จำนวน 649,177 คน และประชาชนอายุ 15 ปีขี้นไป (870,655 คน) ได้รับการคัดกรองสุขภาพด้านการสูบบุหรี่ 369,144 คน (คิดเป็นร้อยละ 42.4) เป็นผู้สูบบุหรี่ 66,916 คน ได้รับการเชิญชวนได้สู่ระบบบำบัดโดยความสมัครใจ จำนวน 39,173 คน (ร้อยละ 58) ให้คำปรึกษา 38,304 คน และมีผู้สูบบุหรี่ที่เข้าสู่ระบบบำบัดสามารถเลิกเสพได้สำเร็จอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน จำนวน 338 ราย สามารถเลิกได้ 98 ราย (ร้อยละ 28.9)
นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้ ยังเป็นเวทีเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยมีการมอบโล่รางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชน บุคคลต้นแบบด้านการเลิกบุหรี่ และนวัตกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบในสถานบริการสาธารณสุขอีกด้วย  ทั้งนี้บุหรี่เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และที่น่าเป็นห่วงคือบุหรี่เป็นสิ่งเสพติดที่ถูกกฎหมาย หาซื้อได้ง่าย การสูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่เป็นประจำเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ การแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานในทุกภาคส่วนในการเผยแพร่ความรู้เรื่องโทษ ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ นำไปสู่การเกิดจิตสำนึกที่จะเลิกสูบบุหรี่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งถือเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve