ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา กำชับทุกอำเภออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง เน้นเพิ่มจุดแวะพัก หรือจุดบริการ ในถนนสายหลัก พร้อมรณรงค์ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย”

Kanjanasub
            ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา กำชับทุกอำเภออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง เน้นเพิ่มจุดแวะพัก หรือจุดบริการ ในถนนสายหลัก พร้อมรณรงค์ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย”
            นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลา โดยศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นประจำทุกวัน เพื่อสรุปข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละวัน พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ประสานขอความร่วมมือไปยังทุกอำเภอทั้ง 16 อำเภอ อำนวยความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยให้เพิ่มจุดแวะพัก หรือจุดบริการประชาชนในถนนสายหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการที่พักผ่อน น้ำดื่ม ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ให้เปิดไฟวับวาบเตือนผู้ขับขี่ พร้อมทั้งเรียกตรวจเพื่อร่วมพูดคุย ซักถาม ตักเตือน ดูสภาพความพร้อมของผู้ขับขี่ ป้องกันไม่ให้เกิดความเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย หรือหลับในขณะขับขี่ รณรงค์ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย” นอกจากนี้ให้มีการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนเรื่องของการให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมทั้งบริการน้ำดื่มและผ้าเย็นตามถนนสายหลักและสายรอง
             อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของจังหวัดสงขลา ยังคงปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น เพื่ออำนวยความสะดวก พร้อมทั้งรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามแนวคิด “ขับขี่ปลอดภัย รักษาวินัยจราจร”

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve