รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จ.สงขลา แนะแนวศึกษาต่อ ทางเลือกและเส้นทางอาชีพเยาวชนชายแดนใต้ในยุค “Thailand 4.0”

Kanjanasub

วันนี้ (29 ก.ค. 60) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรม บี.พี. แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “การแนะแนวการศึกษาต่อ : ทางเลือกและเส้นทางอาชีพของเยาวชนชายแดนใต้ ในยุค Thailand 4.0” โดยมีบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 400 คน

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เปิดเผยว่า ความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการทำงานของทุกภาคส่วน ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การใช้การศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นว่าประเทศเราต้องเตรียมคนรุ่นใหม่ในยุคศตวรรษที่ 21 โดยมีนโยบายให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำนวัตกรรมและผลงานวิจัยไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การผลิต การใช้งาน สร้างมูลค่าจากงานวิจัย ทำให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดี เข้าถึงสิ่งที่รัฐบาลกำลังเร่งปฏิรูปและพัฒนาสาธารณูปโภคที่ได้นำระบบดิจิทัลเข้ามาขับเคลื่อน และรองรับการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0

ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงต้องจัดการเรียนรู้แบบสื่อสารสองทางให้นักเรียนได้ถามตอบชี้แจง เรียนรู้นอกห้องเรียน ค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต โดยครูและนักเรียนต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ดีให้เกิดขึ้น จะนำไปสู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและแก้ไขปัญหาของประเทศชาติตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างยั่งยืน

พลเอก สุรเชษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมสัมมนาครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาสู่การประกอบอาชีพและการมีงานทำของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมในวันนี้ไปเผยแพร่สร้างการรับรู้ให้เยาวชนและผู้ปกครอง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อทั้งในระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษามากขึ้น ภารกิจหลักของกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ 2560 เรายังคงมุ่งเน้นการต่อยอดการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งโครงการต่างๆ จะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการศึกษา ทั้งผู้บริหารสถาบันการศึกษา โรงเรียน และอาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้จะเป็นผู้เชื่อมโยงแผน นโยบายการพัฒนาการศึกษาทุกระดับให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น ตามศักยภาพของตนเองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ริเริ่มจากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ความสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนโยบายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เสริมสร้างและสนับสนุนเยาวชนให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง จึงได้จัดการประชุมสัมมนาการแนะแนวการศึกษาต่อ : ทางเลือกและเส้นทางอาชีพของเยาวชนชายแดนใต้ ในยุค Thailand 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา และเพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาสำหรับเยาวชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อนำข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมสัมมนาไปเผยแพร่ และถ่ายทอดให้แก่เยาวชนและผู้ปกครอง รวมทั้งส่งเสริมให้ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในพื้นที่ ให้มีความสามารถใน การเสริมสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน เพื่อจัดวางเส้นทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งทางสายวิชาการและสายอาชีพ อันจะนำไปสู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve