มรภ.สงขลา อบรมจัดระบบบริหารห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

Kanjanasub

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา อบรมจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ สร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานผลทดสอบ

ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการได้รับการรับรองมาตรฐานISO/IEC17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการและข้อกำหนด ISO/IEC17025 ให้แก่อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรของทางศูนย์ฯ เนื่องจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จะช่วยให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างความน่าเชื่อถือและพัฒนาประสิทธิภาพ โดยที่สังคมรับรู้ว่าผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพและความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการและบุคลากร ทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง

ผศ.ดร.ทวีสิน กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ มรภ.สงขลา ในการสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามความต้องการของท้องถิ่น และให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับงานวิจัยและงานทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยริเริ่มและวางแผนดำเนินการด้านห้องปฏิบัติการทดสอบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และในปี 2556 กรมวิทยาศาสตร์บริการมีแนวคิดจัดตั้งห้องปฏิบัติการเครือข่ายในส่วนภูมิภาคร่วมกับสถาบันการศึกษา โดยห้องปฏิบัติการที่จะสามารถให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบได้นั้น จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ประกอบด้วยข้อกำหนดด้านการบริหารงานคุณภาพและข้อกำหนดด้านวิชาการ โดยสามารถนำมาใช้ได้กับทุกองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมทดสอบและหรือสอบเทียบ เมื่อห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองแล้ว สามารถสร้างความมั่นใจในผลของการทดสอบว่าถูกต้องตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานISO/IEC17025

“มรภ.สงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีภารกิจหลักคือการผลิตบัณฑิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยและงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีวิสัยทัศน์คือ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล ซึ่งงานด้านบริการวิชาการถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีการกำหนดทิศทางในการพัฒนา สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นอันเป็นฐานรากของประเทศ” ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์มรภ.สงขลา กล่าว

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve