มรภ.สงขลา ฝึก นร.ประถม-มัธยม ใช้เครื่องมือวิทย์

Kanjanasub

มรภ.สงขลา เปิดบ้านรับนักเรียนประถม-มัธยมศึกษา ฝึกทักษะใช้เครื่องมือวิทย์ เปิดประสบการณ์เรียนรู้สิ่งมีชีวิตผ่านกล้องจุลทรรศน์ เชื่อช่วยพัฒนากระบวนการคิด สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์

ดร.สุวรรณี พรหมศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรมทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนประถมและมัธยมศึกษา ใน จ.สงขลาและพัทลุง กว่า 200 คน เมื่อเร็วๆ นี้ว่า เป้าหมายหลักเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ และส่งเสริมให้พัฒนากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยในการอบรมนักเรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบอวัยวะของสิ่งมีชีวิต ระบบอวัยวะของกบและแมลง เซลล์ปากใบและระบบลำเลียงสารในพืช ส่วนประกอบของพืชดอกและการสืบพันธุ์ของพืชดอก หลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์ ระบบหมุนเวียนเลือด เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ซึ่งทำให้มีทักษะในการทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนการชั้นเรียนและนำไปใช้ในการเรียนในระดับอุดมศึกษา

ดร.สุวรรณี พรหมศิริ กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัย การทำงานร่วมกับโรงเรียน และให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอก รวมถึงการให้บริการชุมชนในด้านของการให้คำแนะนำต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์และบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลายสาขาวิชา ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองพันธกิจของศูนย์ฯ จึงได้จัดอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ และส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยคาดหวังว่านักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการจะมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญและจำเป็นในการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ กล่าวอีกว่า การจัดอบรมดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด โดยในกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจึงมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะ กระบวนการคิดและการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้รูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมทักษะทางวิทยาศาสตร์ หรือการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนสามารถนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปวิเคราะห์หาเหตุผลได้อย่างเป็นระบบ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve