มทร.ศรีวิชัย ผนึกกำลังม.ทักษิณ แถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 ภายใต้แนวคิด“นวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม”

Kanjanasub

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคใต้ เป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม” ในการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research 2018)” เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ แบ่งการจัดมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 ออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคนิทรรศการ รับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ 6 ด้าน ดังนี้ 1.กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 4.กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5.กลุ่มสิ่งแวดล้อม และพลังงาน และ
6.กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ.  รวมมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งหมด 121 ผลงาน
ในส่วนของภาคประชุม/สัมมนา/เสวนา มีทั้งหมด 5 ประเด็น ดังนี้ 1.กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 4.กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 5.กลุ่มสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 มีการจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงานวิจัย
ในวันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 มีกิจกรรมการเปิดงาน ถนนวิจัยและนวัตกรรม ในงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)” ณ โรงสีแดง ถนนนครนอก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และตัดริ้บบิ้นเปิดกิจกรรมถนนวิจัยและนวัตกรรม และถ่ายภาพร่วมกันบริเวณพิธี จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมถนนวิจัยและนวัตกรรม และในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 มีการนำเสนอผลงานวิจัย มอบรางวัลการประกวดผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม การประกวดผลงานโครงงานปริญญานิพนธ์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2561 มอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน และหน่วยงานที่เข้าร่วมงาน  และมอบรางวัลแก่หน่วยงานเข้าร่วมประกวดบูทยอดเยี่ยม และ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานในพิธี กล่าวปิดงาน

ด้าน ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เผยว่าการผนึกกำลังมหกรรมวิจัยในครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาของบรรดานักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และชุมชน สามารถเป็นที่พึ่งพาของสังคมได้เป็นอย่างดี โดย อาศัยหลักการ 3 ข้อดังนี้ 1.ต้องทำได้จริง 2.ต้องนำไปใช้ได้จริง และ3.ขายได้จริง

จึงขอเชิญชวนสำหรับผู้ที่สนใจมาร่วมงานได้ในวันที่ 22 – 24 มีนาคมนี้ เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยเด่น และกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในรูปแบบอื่นๆ เพื่อต่อยอดและขยายผลงานวิจัยสู่สายตาประชาชนต่อไป อันนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve