พิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา

Kanjanasub

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ที่ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ระยะเวลาการเช่า 50 ปีเพื่อจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้พัฒนาพื้นที่บริเวณเขตการค้าชายแดนเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเป้าหมาย 10 พื้นที่ และมีมาตรการสนับสนุนส่งเสริมการลงทุนต่างๆ เช่น การเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้สิทธิประโยชน์การลงทุนทั้งภาษีและไม่ใช่ภาษี และตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ระหว่างกรมธนารักษ์กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve