ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา ติดตามแผนโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”

Kanjanasub
          ช่วงบ่ายวันนี้ (7 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามแผนโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ฯลฯ ร่วมให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน
          นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 กล่าวว่า การเดินทางมายังพื้นที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหลายกระทรวง เพื่อติดตามแผนโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศ จึงขอกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความตื่นตัวในการป้องกันโรคอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้เกิดความยั่งยืน เดินหน้าสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน
          ด้าน นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันในเรื่องของการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้มีการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค และภาคประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติและมาตรการที่กำหนดไว้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สามารถนำข้อมูลที่ได้รับแจ้งการเกิดโรคในสัตว์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้นำข้อคิดเห็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการตรวจติดตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนจะต้องได้รับทราบข้อมูลความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า และมีจิตสำนึกในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปตามเป้าหมายที่กำหนดในปี 2563
ขณะที่การดำเนินงานตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” นั้น จังหวัดสงขลาได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 โดยจังหวัดและอำเภอได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างการรับรู้ในประเด็นต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยอาศัยกลไกประชารัฐจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาอนุมัติโครงการต่าง ๆ นั้น ทางจังหวัดได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้คณะกรรมการระดับอำเภอ ร่วมกับผู้แทนภาคประชาชน และภาคประชาสังคมได้พิจารณาร่วมกัน เพื่อความถูกต้องโปร่งใส เดินหน้าสร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างแท้จริง

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve