ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Kanjanasub

สพฐ. รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอเทพา สะบ้าย้อย จะนะ  และนาทวี เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคอื่น เป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา

 • ผู้สมัครมีภูมิลำเนา (สำเนาทะเบียนบ้าน) อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอเทพา สะบ้าย้อย จะนะ และนาทวี ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • บิดา หรือมารดา หรือผู้อุปการะนักเรียน มีภูมิลำเนา (สำเนาทะเบียนบ้าน) อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนและจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ๔ และ ๕ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีผลการเรียนอยู่ในระดับดี (เกรดเฉลี่ย ๒.๗๕ ขึ้นไป) หรือเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ หรือเป็นนักเรียนที่มีฐานะยากจนมีความประพฤติดี หรือเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ตามที่โครงการกำหนด
 • มีสถานภาพเป็นนักเรียนในโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ / หรือมีสถานภาพเป็นนักเรียนในโรงเรียนของรัฐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในโรงเรียนอุปถัมภ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 • ไม่เป็นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา “ภูมิทายาท” แบบต่อเนื่อง หรือได้รับทุนในปีการศึกษา ๒๕๖๑
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาใดมาก่อน
 • มีคุณสมบัติครบถ้วนที่กำหนดตามข้อ ๑ – ๖ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ข้อ ๑ – ๖ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ และจะถูกคัดชื่อออก และถอนสิทธิ์จากระบบการคัดเลือด แม้ว่าจะได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการไปแล้ว ในกรณีที่มีปัญหา การวินิจฉัยคุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆ คณะกรรมการดำเนินการโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเป็นผู้พิจารณาและเป็นผู้ตัดสิน ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

การรับสมัคร

ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ 

โดยผู้สมัครต้องไปสมัครด้วยตนเองเท่านั้น

ยื่นใบสมัครที่จุดรับสมัคร ดังนี้

 • นักเรียนที่เรียนอยู่ในจังหวัดนราธิวาส สมัครได้ที่ โรงเรียนนราธิวาส
 • นักเรียนที่เรียนอยู่ในจังหวัดปัตตานี  สมัครได้ที่ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
 • นักเรียนที่เรียนอยู่ในจังหวัดยะลา สมัครได้ที่ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง
 • นักเรียนที่เรียนอยู่ในจังหวัดสตูล สมัครได้ที่ โรงเรียนสตูลวิทยา
 • นักเรียนที่เรียนอยู่ใน ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย) สมัครได้ที่  โรงเรียนเทพา

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ทางเว็บไซด์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕ และเขต ๑๖

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่  ๒๖  เมษายน ๒๕๖๑  ทางเว็บไซด์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕ และเขต ๑๖

การสอบคัดเลือก

 • วันที่  ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๑

การประกาศผลการสอบ

 • วันที่  ๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๑

ทางเว็บไซด์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๑๕ และเขต  ๑๖

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐๘๐ – ๐๖๗ – ๔๑๑๐, ๐๙๐ – ๑๘๐ – ๕๗๐๙

และที่เว็บไซด์

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve