ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าจะนะ ครั้งที่ 3/2561

Kanjanasub

เมื่อวันอังคารที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ (อสค.) และแผนกเคมีและสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าจะนะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าจะนะ ครั้งที่ 3 / 2561 ในกิจกรรมประกอบด้วย สมาชิกเครือข่ายตำบลนาทับ กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ร่วมติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาทางน้ำในท้องถิ่นของตนเอง พร้อมทดลองตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นด้วยตนเอง ซึ่งมีจุดตรวจบริเวณจุดสูบน้ำเข้า จุดปล่อยน้ำออก ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าจะนะ โดยบริเวณพื้นที่บ้านปากจด บ้านคูน้ำรอบในเขตเทศบาลตำบลนาทับ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve