จังหวัดสงขลา เดินหน้าพัฒนาเตรียมความพร้อมเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์สู่ระบบตลาดออนไลน์ มุ่งเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

Kanjanasub
          วันนี้ (8 พ.ค. 61) ที่โรงแรมนิวซีซั่น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการพัฒนาเตรียมความพร้อมเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์สู่ระบบตลาดออนไลน์ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตผลไม้และพืชอัตลักษณ์ โดยการส่งเสริมการค้าสู่ระบบตลาดออนไลน์ ซึ่งเกิดจากนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ประกอบการเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจด้วยองค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ทั้งในระดับเกษตรกรรายย่อย หรือแม้แต่ระดับผู้ประกอบการที่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง โดยมุ่งสนับสนุนตามระดับการเติบโตของธุรกิจที่มุ่งหวังให้เกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในตลาดยุคปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมั่นว่าการให้ความรู้ทางวิชาการที่เข้าใจง่าย พร้อมฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ จะสามารถตอบสนองให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เดินหน้าสร้างรายได้สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ เพิ่มช่องทางการตลาด และสามารถเชื่อมโยงการค้าผ่านรูปแบบใหม่ต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้น
          ด้าน นายเอกศักดิ์ อารยะนันท์ พาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีความรู้เรื่องช่องทางการจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งแต่เดิมจำหน่ายสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง หรือเป็นเพียงผู้ผลิตสินค้าเกษตรเพียงอย่างเดียว ให้หันมาเป็นผู้จำหน่ายโดยตรงผ่านระบบออนไลน์ และแพลตฟอร์มต่าง ๆ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการให้สามารถทำการค้าออนไลน์ได้อย่างประสบความสำเร็จ ประกอบกับจังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ รวมถึงสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากการค้าออนไลน์ เพื่อสร้างช่องทางด้านการตลาดให้กับตัวสินค้ามากขึ้น สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตัวเล็ก ก็ออนไลน์ได้ง่ายนิดเดียว” จะช่วยผลักดันให้การทำธุรกิจของผู้ประกอบการและเกษตรกรสามารถยกระดับกิจการสู่การเป็น Smart SMEs ได้อย่างเต็มรูปแบบได้ในเร็ววัน
กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ “ปรับ Mindset เปลี่ยนชีวิต ตลาดออนไลน์” โดยอาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย , การเสวนาผู้ประสบความสำเร็จด้านการทำการค้าตลาดออนไลน์ โดยคุณจอน นอนไร่ (เจ้าของฟาร์มออร์แกนิคสุดแนวที่กำลังมาแรงในขณะนี้) ดำเนินรายการโดยคุณวรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ , การบรรยายพร้อม Workshop หัวข้อ “การจ่ายเงินง่ายก็ขายคล่อง” โดยผู้แทนธนาคารพาณิชย์ และการบรรยายพร้อม Workshop หัวข้อ “การค้าไร้พรมแดน” โดยผู้แทนไปรษณีย์ไทย

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve