จังหวัดสงขลา ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย จิตอาสา

Kanjanasub
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดการประชุมวิชาการงาน “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย จิตอาสา และสมัชชาคุณธรรมภาคใต้” ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564) ที่โรงแรม บี.พี.สมิหลา บีชฯ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย นายอภินันท์ จันทรังษี ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย และนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาและศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้จัดการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ขึ้น เป็นครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด องค์กรอิสระองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนที่ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จำนวน 450 คน เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2559-2561) เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สร้างคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีคุณธรรมและสร้างสังคมไทย เป็นสังคมคุณธรรม การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการแสวงหาแนวร่วมภาคประชารัฐในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่จะร่วมแสดงเจตนาเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมเพื่อความอยู่ดีมีสุขตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลการประเมินองค์กรชุมชนอำเภอและจังหวัดคุณธรรม การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนแผนแม่บทตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน การแสดงนิทรรศการสาระสำคัญของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และการแสดงผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของชุมชนหน่วยงานองค์กรคุณธรรมจำนวน 12 ชุมชน/องค์กร โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมผลักดันขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม ร่วมคิดร่วมทำในสิ่งที่ดีและถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ร่วมถ่ายทอดเสียงทางคลื่นความถี่ F.M.102.25 MHz. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve