จังหวัดพัทลุงจัดพิธีสักการะอนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์(ช่วย)

Kanjanasub

จังหวัดพัทลุงจัดพิธีสักการะอนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์(ช่วย) เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีในการปกป้องแผ่นดินพัทลุง สมัยสงคราม 9 ทัพ

เวลา 08.30 น.วันที่ 2 เม.ย.59 ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) อำเภอเมืองพัทลุง ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานวางพวงมาลาสักการะพระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) ซึ่งจังหวัดพัทลุงโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯและมูลนิธิพระยาทุกข์ราษฎร์(ช่วย) ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณูปการของพระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) ที่ได้สร้างวีรกรรมในการปกป้องแผ่นดินเมืองพัทลุง รอดพ้นจากการถูกยึดครองโดยข้าศึกในสมัยสงคราม 9 ทัพ

และจากการที่พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) ได้สร้างวีรกรรมอันแสดงออกถึงความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว เสียสละ และรักชาติ รักแผ่นดิน จึงเป็นที่ยกย่องนับถือของชาวพัทลุงทั่วไป และถูกจารึกเป็นประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา และเอาเป็นเยี่ยงอย่างสืบไป ดังนั้นชาวจังหวัดพัทลุงจึงได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ของท่านขึ้นเพื่อเป็นที่สักการบูชา โดยมีการทูนเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารสยามบรมราชกุมารี เสด็จวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2536 และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ชาวจังหวัดพัทลุงจึงได้กำหนดให้วันที่ 2 เมษายน ซึ่งเป็นวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นวันกระทำสักการะพระยาทุกขราษฎร์(ช่วย) เป็นประเพณีตลอดมา

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง ข่าว

batch_12440723batch_11257253

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve