ข่าวดีบอกต่อ…คนว่างงานมาทางนี้จ้า เริ่มแล้ว!! วันนัดพบแรงงาน 9-10 มกราคมนี้ เซ็นทรัลเฟสหาดใหญ่

Kanjanasub

จัดหางานจังหวัดสงขลามอบของขวัญปีใหม่ เปิดงานวันนัดพบแรงงาน “เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา” 9-10 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน เพื่อให้ประชากรมีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัด ไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม ปัจจุบันการว่างงานและการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างกำลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงานกับความต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากผู้ที่กำลังศึกษาในสถานบันการศึกษาและผู้ว่างงานทั่วไป ยังไม่ทราบข้อมูลข่าวสารโลกอาชีพการศึกษา ควารมต้องการของตลาดแรงงาน และแนวทางการเข้าสู่อาชีพในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการเตรียมตัวเพื่อการหางานทำ การหาอาชีพเสริม

โดยสำนักงานจังหวัดสงขลาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการจัดหางานให้ดำเนินโครงการเดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมตรงตามควรามต้องการของตลาดยุคใหม่ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน แรงงานนอกระบบ ผู้มีรายได้น้อย และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ต้านการศึกษาและอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพ และเพิ่มโอกาสการมีงานทำทั้งงานในระบบและนอกระบบ รวมทั้งรับบริการในภารกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดและกระทรวงแรงงาน และเพื่อเป็นการดำเนินการภายใต้นโยบายรัฐบาลของกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน ในการสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย สู่ใจประชาชนในปีใหม่ 2561 นี้

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้กำหนดจัดงาน จำนวน 2 วัน คือ ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2561 ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนัดพบแรงงาน รับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ บริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ การสาธิตอาชีพอิสระพร้อมปฏิบัติจริง การแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าของผู้พิการ ผู้สูงอายุ นิทรรศการศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง และนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

การจัดงานในครั้งนี้ มีนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำในพื้นที่จังหวัดสงขลาและกรุงเทพมหานครเข้าร่วมรับสมัคร จำนวน 55 บริษัท ตำแหน่งงานว่างจำนวน 388 ตำแหน่ง 1,336 อัตรา ตำแหน่งงานที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ พนักงานขาย , ผู้จัดการ, ช่างสาขาต่างๆ, พนักงานบริการลูกค้า, พนักงานขับรถทุกชนิด, นอกจากกิจกรรมนัดพบแรงงานแล้ว ภายในงานยังให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษ ทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อศึกษาต่อและเลือกอาชีพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การรับสมัครงานนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน บริการจัดหางานผู้สูงอายุ ผู้พิการ อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve