กลุ่ม อสม. และกลุ่มสตรี ตำบลท่ากำชำ ทัศนศึกษาเชิงประจักษ์ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กฟผ.

Kanjanasub

เมื่อเร็วๆนี้ เครือข่ายคนรักษ์ท่ากำชำ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จัดทัศนศึกษาเชิงประจักษ์ นำคณะอาสาสมัคร(อสม.) และกลุ่มสตรี จำนวน 82 ราย ร่วมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อรับรู้ รับทราบ ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจในการผลิตไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ที่ดำเนินการภายใต้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักการดูแลสิ่งแวดล้อม การดูงานในครั้งนี้ทำให้คณะรับทราบความเป็นจริง รับทราบการบริหารจัดการของโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ซึ่งจะทำให้ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณก่อตั้ง “โครงการโรงไฟฟ้าเทพา” ชุมชนตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้คลายความกังวลเกี่ยวกับโครงการ ทั้งนี้ สถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา มีอาณาเขตติดกับตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งทั้ง 2อำเภอนี้ มีแผนพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจร่วมกัน

กฟผ. มีภารกิจที่ต้องสร้างความมั่นคง ด้านพลังานให้กับประเทศ สร้างความาสมดุลด้านพลังงาน การเลือกใช้เชื้อเพลิงที่เหมาะสม เลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสำคัญ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ฉะนั้น โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่ภาคใต้จึงเกิดขึ้นเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้

เสริมสร้างความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้า และเพิ่มขีดความสามารถ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และสิ่งสำคัญช่วยเสริมให้ชุมชนในพื้นที่มีความเข้มแข็งมีรายได้เพิ่มขึ้น เจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve